هوشمند سازی یکی از تکنولوژی های به روز و نوین در صنایع می باشد.

دستگاه های هوشمندی که همیشه برای بهبود روند و افزایش سرعت به کار می آیند.

یکی از دلایل عمده تولید تجهیزات هوشمند، حذف خطاهای انسانی می باشد.

اتاق عمل که با جان انسان وابسته است.

کوچکترین خطا و تحرک اشتباهی ممکن است خسارات بسیار شدیدی تری را در پی داشته باشد.

همیشه توسعه تکنولوژی به دنبال حفط جان انسان ها و آسان تر کردن کارها می باشد.

در یک اتاق عمل هوشمند همه چیز توسط دستگاه ها به جراح می رسد.

همچنین در اتاق عمل هوشمند میزان روشنایی، تهویه و تمام عواملی که می تواند بر عمل تاثیر بگذارد به صورت هوشمند و خودکار تحت کنترل هستند.