انبار محلی بسیار حساس در شرکت ها و کارخانجات می باشد.

جایی که سرمایه ها در آن جا جمع شده اند و کوچکترین خللی در انبار خسارت به بار خواهد آورد.

حریق، مسایل امنیتی، نظم در انبار و هزاران مسائل دیگری که همگی باید به بهترین وجه مدیریت شوند.

مدیریت انبارهایی بسیار وسیع و بزرگ باید بر عهده ی چندین نگهبان باشد.

و جانمایی این محصولات و پیدا کردن آن ها توسط نیروهای انسانی بسیار مشکل و هزینه بر خواهد بود.

پس بهترین راه حل مطمئنا انبارداری هوشمند می باشد.

انبارداری هوشمند با استفاده از تجهیزات RFID و یا بارکدگذاری روی وسایل امنیت تجهیزات را بسیار ارتقا داده است.