هوشمند سازی ساختمان به دو روش بیسیم و سیمی انجام می گیرد.

هر یک از این روش ها دارای پروتکل های خاص خود می باشد.

پروتکل های خانه هوشمند بی سیم: Zigbee، Z-wave، Wifi‌ و …

پروتکل های خانه هوشمند سیمی: KNX، Bus، X10 و …

برای هر یک از این پروتکل ها، تجهیزات خاصی وجود دارد.

یکی از بهترین تجهیزات خانه هوشمند بی سیم می توان به خانه هوشمند Grenton‌ اشاره کرد.

در ارتباط بی سیم، تجهیزات از طریق امواج با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

پروتکل بی سیم وایفای دارای مصرف توان بسیار بالایی می باشد.

ولی تجهیزات تحت پروتکل Zigbee و Z-wave دارای مصرف توان بسیار پایینی هستند.

در حدی این مصرف توان پایین است که می توان از باطری در بسیاری از وسایل استفاده کرد.