یکی از مهم ترین تکنولوژی ها در راستای جلوگیری از اتلاف انرژی، هوشمند سازی ساختمان می باشد.

و یکی از مهم ترین مکان هایی که همیشه دارای بیشترین اتلاف انرژی هستند مدارس می باشند.

هوشمند سازی مدارس، از جمله واجب ترین فعالیت ها برای ساختن آینده برای بچه های این مرز و بوم می باشد.

حتی اگر به صرفه اقتصادی و صرفه جویی در انرژی نگاه نکنیم هوشمند سازی مدارس یک کار ضروری برای پیشرفت دانش آموزان می باشد.

از مهم ترین تجهیزات یک کلاس هوشمند می توان به یک تخته هوشمند و ویدئو پروژکتور شااره نمود.

ولی کلاس هوشمند باعث افزایش بهره وری در یاددهی و یادگیری می شود.

شما می توانید تجهیزات کلاس هوشمند را از مرکز هوشمند سازی آرات تهیه فرمایید.