هوشمند سازی ساختمان یعنی ایجاد هماهنگی بین تجهیزات الکترومکانیکی هوشمند ساختمان می باشد.

هوشمند سازی در راستای بهبود کیفیت در ارائه خدمات یک ساختمان و حذف خطاهای انسانی صورت می گیرد.

از مهم ترین قابلیت ها در هوشمند سازی یک ساختمان، هوشمند کردن سیستم امنیتی و ایمنی می باشد.

با هوشمند شدن سیستم های امنیتی و ایمنی، بدون نگرانی از ساختمان خارج شوید.

فروش سیستم هوشمند ساختمان در مرکز هوشمند سازی آرات و در بهترین کیفیت ها ارائه می گردد.

هوشمند سازی به دو روش بیسیم و با سیم انجام می گیرد.

هر کدام از این روش ها دارای پروتکل مخصوص به خود می باشد.