برای هماهنگی بین تجهیزات هوشمند یک ساختمان نیاز به یک زبان گویش خاص می باشد.

ما به این گویش خاص پروتکل می گوییم.

هوشمند سازی یک ساختمان به دو روش سیمی و بیسیم انجام می گیرد.

هر کدام از این روش ها پروتکل های خاص خود را دارند.

پروتکل های سیمی: پروتکل KNX، پروتکل BUS، پروتکل X10 , …
پروتکل های بیسیم: پروتکل WIFI، پروتکل ZIGBEE، پروتکل Z-WAVE , …

یکی از امن ترین و مهم ترین پروتکل های بیسیم جهانی پروتکل خانه هوشمند Z-WAVE‌می باشد.

امنیت پروتکل z-wave‌ در حد بانکداری آنلاین می باشد و هرگز کسی نمی تواند به آن نفوذ کند.

پروتکل Z-wave به روش مش با تجهیزات ارتباط برقرار می کند.