هوشمند سازی ساختمان ها و ادارات به معنای یکپارچه سازی سیستم های هوشمند می باشد.

سیستم های هوشمند سیستم هایی که به صورت متفکرانه در راستای اهداف مورد نظر حرکت می کنند.

یکی از مهم ترین دلایل پدید آمدن این سیستم ها صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد.

یکی دیگر از دلایل عمده ساخت این سیستم ها کنترل ساختمان از هر فاصله می باشد.

هر ساختمانی به دو روش سیمی و بی سیم هوشمند می شود.

هر کدام از این روش ها دارای پروتکل خاصی می باشد که عبارتند از:

 پروتکل های روش سیمی: پروتکل هوشمند KNX، پروتکل BUS، پروتکل X10 و …
پروتکل های روش بی سیم: پروتکل خانه هوشمند Zigbee، پروتکل Z-wave، پروتکل Wifi و …